Kollektivgater på Grünerløkka

Miljøpartiet De Grønne Grünerløkka støtter forslaget om kollektivgate i
Thorvald Meyers gate!

MDG Grünerløkka ser med uro på Ruters forslag om å midlertidig legge ned
trikkelinjer. Alle som reiser med trikken har merket at tilbudet pr dags dato
ikke er tilfredsstillende. Dette er dagens situasjon på tross av sterk innsats fra
de ansatte i Trikken for å holde rutetider og unngå innstilte avganger. Likevel
mener vi at midlertidige nedlegginger av trikkelinjer, ikke er veien å gå.

Miljøpartiet De Grønne Grünerløkka ønsker en fortsatt satsing på Trikken, og
er bekymret for at «midlertidige» nedleggelser, selv om de blir erstattet med
busser, kan bli permanente. Vi mener at de forslagene som byråd Elvestuen
henviser til i Osloby 14 februar er gode. Forslagene om å gjøre Thorvald
Meyers gate og Storgata til kollektivgater har vår fulle støtte. Vi har tillit til at
byråd Elvestuen fortsatt vil satse på Trikken og er villig til å handle resolutt
for å heve trikketilbudet til en tilfredsstillende standard. Venstre har en stolt
tradisjon når det gjelder miljø og kollektivtransport. Vi er optimistiske med
tanke på at Elvestuen vil ta gode beslutninger i denne saken og bidra til at
kollektive transportmidler overtar for privatbilismen i Oslo sentrum.

Med den befolkningsveksten som Oslo står overfor, så er det helt urealistisk å
tro at transportbehovet kan løses med privat bilisme. Den eneste realistiske
løsningen er en videre satsing på og utbygging av kollektivtransporten i Oslo.
Det er mange grep som må tas, og noen av de billigste og raskest
gjennomførbare er å gjøre sentrale gater til rene kollektivgater, noe som også
vil gavne fotgjengere og syklister. MDG Grünerløkka skulle gjerne sett at det
ble utarbeidet en ny gatebruksplan for Oslo, med prioritering av helhetlig
sykkelveinett, kollektivtransport og fler gågater. Inntil noe slikt foreligger så
støtter vi alle forslag og initiativ av denne typen.

Det haster med tiltak. MDG Grünerløkka ønsker at forslagene om å gjøre om
Thorvald Meyers gate og Storgata til kollektivgater blir gjennomført så snart
det er praktisk gjennomførbart.

 

Slik ser Ruter for seg Thorvald Meyers gate uten biltrafikk (Foto: Ruter)

afp000477301