Budsjettseier for ungdom og inkludering

Samarbeidspartiene MDG, AP og SV er enige om et felles budsjettforslag for bydel Grünerløkka. Partienes forslag er en tydelig satsing på ungdom og inkludering, og reverserer samtidig store foreslåtte kutt i aktivitetstilbudet for seniorer og for de som sliter med psykisk helse og rus.

desember 12, 2019

Geir Storli Jensen (MDG) er bydelsutvalgsleder på Grünerløkka. Foto: Dona Gashi

Vi bygger videre på den store satsingen på ungdom og på ungdomsjobber som hele bydelen er stolte av, sier Geir Storli Jensen som er Miljøpartiets første bydelsutvalgsleder på Grünerløkka.
– At unge får mulighet til å få erfaring fra arbeidslivet og til å tjene egne penger er ekstremt viktig for å hindre utenforskap og gi unge tro på seg selv og egne ferdigheter.

Partiene setter av 1,3 millioner ekstra til satsningen på ungdomsjobber, reverserer det foreslåtte kuttet til X-ray ungdomskulturhus og finner også midler til å videreføre ordningen med miljøarbeider på Dælenenga.

Denne satsningen er en vinn-vinn-situasjon for bydelen, forteller Jane Vogt Evensen (SV), som er leder i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen:

– Vi som bor i bydelen kan nyte godt av ryddige, velstelte parker og  økt bemanning i barnehager, ungdomsklubb og sykehjem. Og ungdommer får arbeidserfaring og nettverk i arbeidslivet, noe vi vet er spesielt viktig for de fra lavinntekstfamilier.

Vemund Rundeberget (AP), Fatima Ali Madar (AP), Geir Storli Jensen (MDG), Jane Vogt Evensen (SV), Solveig Arnesen (MDG) og Arild Svertstad Haug (SV) har forhandlet om felles budsjettforslag.

I forslaget har partiene også blitt enige om å sette av midler til årets “Grünerløkka for alle”-markering og til en ny støtteordning for nærmiljøtiltak for barn og unge. 

– I samarbeidserklæringen vår var vi tydelige på at Grünerløkka skal være en grønn, mangfoldig og inkluderende bydel for alle, sier Vemund Rundeberget, som er nestleder i bydelsutvalget for Arbeiderpartiet.
– Det var et sterkt ønske om å videreføre rådet for mangfold og inkludering, og nå sikrer vi også at de får viktige oppgaver å følge opp i 2020

Videre drift på Prindsen aktivitetshus

– Vi er også spesielt glade for at vi har fått til å videreføre Prindsen aktivitetshus. Det er en veldig viktig møteplass for mange som sliter med psykisk helse og rus, og de som bruker tilbudet har vært veldig tydelige i tilbakemeldingen til oss om hvor godt og viktig dette tilbudet er, fortsetter Geir Storli Jensen.

Aktivitetshuset Prindsen har gitt et viktig lavterskeltilbud til bydelens beboere med utfordringer knyttet til psykiske lidelser og/eller rus i over 20 år. I bydelsadministrasjonens forslag til budsjett ble tilbudet foreslått kuttet, noe som ville rammet et trygt og stabilt tilbud til en sårbar gruppe i bydelen.  

Slår ring om Samisk barnehage

I budsjettforslaget var det også foreslått å redusere en viktig stilling i Samisk barnehage, noe som skapte sterke reaksjoner både i Samisk foreldrenettverk, Norske samers riksforbund og andre . Det kuttet vil nå bli reversert.

- Vi er stolte av å ha den samiske barnehagen i vår bydel, og vi er veldig fornøyde med å kunne videreføre lederstillingen.

- Det er veldig viktig at barnehagen har ressurser til å videreføre det viktige arbeidet de gjør for Samisk språk og kultur i Oslo.

Vil involvere seniorene i videreutviklingen av tilbudet.

Partiene har også satt av betydelige midler til å videreføre driften av bydelens seniorsentre slik de er i dag ut 2020. I budsjettforslaget fra bydelsadministrasjonen ble det foreslått å erstattes dagens tre seniorsentre i ideell regi med ett senter i drevet av bydelen. 

– Vi tar på alvor tilbakemeldingene vi har fått fra brukere og frivillige, og foreslår en løsning som er i tråd med anbefalingen fra eldrerådet i bydelen, sier Geir Storli Jensen.

Eldrerådet ønsker at dagens modell for drift av seniorsentrene videreføres for hele 2020, men at året benyttes til et tettere samarbeid mellom brukerne av seniorsentrene og bydelsadministrasjonen i utvikling av et fremtidig tilbud.  

–  Seniorsentrene er viktige for mange i bydelen vår. De foreslåtte kuttene og omstruktureringen av seniortilbudene har dessverre vært basert på en prosess med liten grad av på medvirkning. Det fikk vi stoppet. Vi skal være en bydel hvor alle blir hørt.

De nye satsingene i bydelsbudsjettet finansieres i all hovedsak gjennom økte midler fra budsjettforliket mellom byrådspartiene og Rødt i Oslo bystyre.

- Vi skal være en bydel hvor alle blir hørt